Doplňkové informace

Zde naleznete praktické informace, dokumenty, návody a rady, týkající se námi poskytovaných služeb. Mohou se Vám hodit.

HAWB podmínky si můžete ve formátu .pdf zobrazit pod tímto odkazem.

Bill of Lading podmínky si můžete ve formátu .pdf zobrazit pod tímto odkazem.

Kontejner 20’

Palet: 11 ks
Plocha: 10, 56 m2

Kontejner 40’

Palet: 24 ks
Plocha: 23, 04 m2

SSL / Svaz spedice a logistiky České republiky, vydání 2005.

§ 601 odst. 1 Obch. zák. č. 513/91 Sb. definuje zasílatelskou smlouvu takto:
Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem a na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do určitého jiného místa a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu. Další ustanovení o zasílatelské smlouvě obsahují §§ 601 až 629 a § 261 odst.3 a § 399 Obch.zák. Svaz spedice a logistiky České republiky jako odborná zájmová organizace vydává ve smyslu § 273 odst. 1 Obch.zák. tyto Všeobecné zasílatelské podmínky.

1. Zasílatel je povinen

1.1. Zasílatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně. hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy příkazce. V rámci těchto činností:

a) řádně pečuje o věci, které mu příkazce svěřil a o věci, které pro příkazce získal,

b) uschovává pro potřeby příkazce po přiměřenou dobu a nebo po dobu dohodnutou doklady, které získal při plnění zasílatelské smlouvy,

c) upozorňuje příkazce na zjevnou nesprávnost jeho pokynů. V případě, že příkazce trvá na pokynech, nenese odpovědnost zasílatel. Dále je zasílatel oprávněn vyžádat si u příkazce doplnění jeho příkazů, jestliže mu příkazce předal tyto pokyny nedostatečné,

d) při nebezpečí z prodlení obstarává dopravu tak, aby vyhovovala co nejvíce zájmům příkazce zasílateli známým. Je-li však možné vyžádat si odsouhlasení příkazce, provádí další kroky po tomto odsouhlasení,

e) obstarává pojištění zásilky, pokud je to s příkazcem smluveno. Zasílatel není oprávněn pokládat pouhý údaj ceny zboží za příkaz k pojištění. Pokud je pojištění dohodnuto, pojišťuje zasílatel podle pojišťovacích podmínek obvyklých v místě plnění. Nastal-li pojistný případ, splní zasílatel své zasílatel své povinnosti tím, že postoupí příkazci na jeho přání své nároky vůči pojišťovně. Tím není dotčeno vlastní rozhodnutí zasílatele o pojištění jeho odpovědnosti,

f) podává příkazci zprávu o škodě, která zásilce hrozí, nebo na ní již vznikla, jakmile se to dozví a to bez zbytečného prodlení.

1.2. Při plnění závazku je zasílatel povinen s vynaložením odborné péče sjednat způsob a podmínky přepravy odpovídající co nejlépe zájmům příkazce, jež vyplývají ze smlouvy a jeho příkazů nebo jež jsou zasílateli jinak známé.

1.3. Zasílatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče, ani její rozsah nemohl být zmírněn.

1.4. Při nebezpečí z prodlení postupuje, v zájmu ochrany zásilky, i bez pokynu příkazce, aby byly co nejvíc chráněny zájmy příkazce podle okamžitých informací známých zasílateli.

1.5. Zjišťuje hmotnost zboží jen tehdy, jestliže to bylo s příkazcem dohodnuto. Jestliže vzniknou pochybnosti, platí potvrzení vystavené zasílatelem na druh, obsah, cenu, hmotnost a příp. obal. O nových skutečnostech je zasílatel povinen neprodleně informovat příkazce.

1.6. Přezkoumává oprávnění příkazce (osoby), která se tímto oprávněním prokáže.

1.7. Pokud nebylo nic jiného písemně dohodnuto, zkoumá a vyhledává vhodnější postup přepravy zboží v rámci obchodních zvyklostí.

1.8. Řídí se přesně pokyny příkazce ohledně celního odbavení. V případě, kdy není možné provést celní odbavení podle příkazce, je nutné jej o tom okamžitě informovat. V takovém případě neodpovídá zasílatel za dobu prodlení.

1.9. Zasílatel není však povinen přezkoumávat nebo doplňovat údaje příkazce, pokud to není obchodní zvyklostí.

2. Zasílatel je oprávněn

2.1. Žádat, aby mu byl dán písemně příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz), jestliže smlouva nemá písemnou formu,

2.2. prodat vhodným způsobem zásilku na účet příkazce, hrozí-li jí bezprostředně podstatná škoda a není-li čas vyžádat si pokyny příkazce nebo prodlévá-li příkazce s takovými pokyny a neučiní sám potřebná opatření,

2.3. požadovat na příkazci přiměřenou zálohu na náklady, spojené s plněním smlouvy a to dříve, než započne s jejím plněním,

2.4. žádat na příkazci smluvenou odměnu (úplatu) nebo nebyla-l i smluvena, odměnu (úplatu) podle sazeb zasílatele. Zasílateli kromě toho přísluší náhrada nutných a užitečných nákladů, vynaložených za účelem splnění zasílatelské smlouvy,

2.5. žádat na příkazci zaplacení odměny (úplaty), jakmile uzavřel smlouvu s dopravcem a zasílané věci mu odevzdal,

2.6. na žádost předchozích zasílatelů uplatňovat všechna oprávnění, která jim přísluší zejména z jejich zástavního práva, aby tak mohl uspokojit jejich nároky, pokud smluvená odměna (úplata) nezahrnuje všechny nutné a užitečné náklady,

2.7. uplatňovat zástavní právo na zásilce k zajištění všech svých nároků vzniklých ze zasílatelského poměru, dokud je zásilka u někoho, kdo ji má u sebe jménem zasílatele nebo dokud má zasílatel listiny, které jej opravňují se zásilkou nakládat,

2.8. považovat pokyn, týkající se zboží za závazný pro sebe až do jeho odvolání příkazcem. Příkaz, aby zboží bylo k dispozici třetí osobě nelze odvolat, jakmile zasílateli dojde dispozice této třetí osoby,

2.9. jednat dle vlastního uvážení,při zachování zájmu příkazce,zejména při volbě druhu dopravního prostředku a trasy, jestliže neobdržel dostatečný nebo proveditelný pokyn,

2.10. neodporuje-li to smlouvě nebo nezakáže-li to příkazce, nejpozději do začátku uskutečňování přepravy může zasílatel přepravu,kterou má obstarat,uskutečnit sám.

2.11. použije-li zasílatel k obstarání přepravy dalšího zasílatele (mezizasílatele), odpovídá při tom, jakoby přepravu obstaral sám,

2.12. organizovat dopravu, včetně volby způsobu přepravy, pokud nebylo dohodnuto jinak.

3. Příkazce je povinen

3.1. dát zasílateli písemně příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz), nemá-li smlouva písemnou formu a žádá-li o to zasílatel,

3.2. jestliže hrozí zásilce bezprostřední podstatná škoda, po vyzvání zasílatelem okamžitě tomuto předat další pokyny. V opačném případě má zasílatel právo zásilku prodat ve smyslu bodu 2 b),

3.3. zaplatit zasílateli smluvenou odměnu (úplatu), jakmile zasílatel uzavřel smlouvu s dopravcem, popř. poskytnout přiměřenou zálohu,

3.4. uhradit zasílateli smluvenou odměnu (úplatu) a nebo, jestliže nebyla smluvena, odměnu (úplatu) podle sazeb zasílatele,

3.5. vždy příkaz odvolat, jestliže tento příkaz k obstarání dopravy není akceptován bez zbytečného odkladu (pokud není mezi zasílatelem a příkazcem dohodnuto jinak),

3.6. dát zasílateli k dispozici správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k uzavření smlouvy o přepravě, jako např. o její hmotnosti, druh, počet kusů, rozměry a hmotnost jednotlivých kusů, značky a sígna, způsob balení a označení, zda jde o nebezpečné zboží ve smyslu dohody ADR, RID apod. Případné následky nesprávných a neúplných údajů jdou k tíži příkazce,

3.7. upozornit včas zasílatele, obvyklým způsobem, na veřejně-právní příp. celně-právní povinnosti spojené s přepravou zboží, pokud tyto povinnosti nejsou zasílateli známy. Příkazce odpovídá zasílateli za všechny důsledky takovéhoto opomenutí,

3.8. poskytnout zasílateli při stornu příkazu k obstarání přepravy smluvenou odměnu (úplatu) po odečtení ušetřených výloh. Prokáže-li příkazce, že zrušil objednávku z oprávněných důvodů, za které odpovídá zasílatel, má zasílatel pouze nárok na náhradu svých výloh,

3.9. poskytnout zasílateli vedle smluvené odměny (úplaty) náhradu nutných a užitečných nákladů, jakož i náhradu nákladů, které zasílatel účelně vynaložil při plnění svého závazku,

3.10. uhradit zasílateli náhradu nákladů a příslušnou odměnu (úplatu) za zpětnou dopravu zboží, a to ve stejné výši jako při přepravě příjemci, jestliže příjemce odmítne převzetí jemu dovezené zásilky. Odměnu je třeba také zaplatit tehdy,když objednávka na dobírku nebo jiný způsob výběru je dodatečně odvolána a nebo částka není zaplacena,

3.11. uhradit zasílateli pohledávky za dopravné, cla, daně a jiné poplatky, zaplacené zasílatelem, zejména jako oprávněným k dispozici, nebo jako držiteli cizího zboží, pokud zasílatel za ně neodpovídá.

4. Všeobecné ustanovení

4.1. Místo plnění
Místem plnění je pro všechny zúčastněné místo provozovny zasílatele, na kterou byla adresována objednávka, resp. udělen příkaz.

4.2. Promlčení
Nároky vzniklé ze škody na dopravovaných věcech a z opožděného doručení věci se vůči zasílateli promlčují uplynutím 1 roku. U práv, vzniklých z celkového zničení nebo ztráty zásilky běží promlčecí doba ode dne, kdy zásilka měla být doručena příjemci, u ostatních práv ode dne, kdy zásilka byla doručena. Pro škodu vědomě způsobenou platí promlčecí doba 4 roky. Nároky vůči dopravci se promlčují dle předpisů platných pro přepravní smlouvu.

4.3. Lhůty plnění ze zasílatelské smlouvy
S výjimkou zvláštního písemného ujednání, učiněného před započetím přepravy, neodpovídá zasílatel za lhůty nakládky a vykládky, stejně jako za určité pořadí při odeslání zboží stejným způsobem dopravy. Označení jako „veletržní zboží“ neneopravňuje k přednostnímu odbavení, pokud není výslovně toto přednostní odbavení projednáno.

4.4. Rozsah odpovědnosti zasílatele

4.4.1. Pokud zasílatel odpovídá ze zasílatelské smlouvy za škodu, je jeho povinnost škodu nahradit omezena:

a) ve všech případech částkou odpovídající SDR 20.000 na škodní událost nebo více škodních událostí majících jednu a tutéž příčinu vzniku škody nebo

b) v případě ztráty, zničení nebo poškození zásilky při obstarání přepravy, popřípadě zásilky převzaté zasílatelem k přepravě nebo úkonům s přepravou souvisejícím částkou odpovídající SDR 8,33 za jeden kg brutto hmotnosti ztracené, zničené nebo poškozené zásilky

c) v případě škody vzniklé z opožděného dodání částkou odpovídající výši odměny /úplaty/ dle bodu 3.4 Všeobecných zasílatelských podmínek

4.4.2. Nepřímá škoda ani ušlý zisk se nenahrazuje.

4.4.3. Zasílatel se nemůže dovolat omezené odpovědnosti dle bodu 1 anebo 2 v případě škod jím způsobených vědomě (např. úmyslně nebo s vědomím, že škoda vznikne)“.

4.4.4. Odpovědnost z přepravní smlouvy
Zasílatel neodpovídá za dopravce a případné nároky vůči dopravcům vlastnímjménem a na účet příkazce. Při uplatnění těchto nároků vůči dopravci je příkazce zavázán k součinnosti, zejména k poskytování dokladů, týkajících se zásilky, její hodnoty atd. jako podkladu pro uplatňování nároků proti dopravci.

4.4.5. Překážky
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila anebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Zasílatel je v takových případech oprávněn, nikoli však povinen, odstoupit od smlouvy, i když zakázka byla již částečně provedena. Povinnost zasílatele dbát o zájmy příkazce však trvá. Příkazce má však v těchto případech totéž právo, když na něm nelze spravedlivě požadovat, aby setrval ve smlouvě. Odstoupí-li zasílatel nebo příkazce podle uvedených ustanovení od smlouvy, má zasílatel nárok na úhradu vynaložených nákladů a zaplacení přiměřené odměny (úplaty). Zasílatel je povinen přezkoumat a upozornit příkazce, zda neexistují zákonné nebo úřední překážky pro dopravu (např. omezení dovozu a vývozu), pokud jsou mu známy.

4.4.6. Skladování
Pokud zasílatel v rámci svých činností provádí skladování věcí,řídí se tato činnost podle podmínek smlouvy o skladování.

4.4.7. Právo zástavní a zadržovací
K zajištění svých nároků vůči příkazci má zasílatel zástavní právo k zásilce,dokud je zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe jeho jménem, anebo dokud má zasílatel listiny, které jej opravňují, aby se zásilkou nakládal.

4.4.8. Úroky z prodlení
Prodlení s placením nastává, aniž by bylo třeba upomínky, 15 dnů od doručení vyúčtování zasílatele. Zasílatel je oprávněn účtovat při prodlení smluvenou sazbu úroků a pokud nebyla smluvena, úroky o 1 % vyšší než činí úroková sazba, určená obdobně podle § 502 Obch. zák.

4.4.9. Forma příkazů zasílateli
Příkaz zasílateli je udělován písemně a pokud byl udělen jinak, je nutné jej písemně potvrdit. Přijetí příkazu lze potvrdit i jiným než písemným způsobem, popř. lze vyvodit přijetí příkazu mlčky, není-li příkaz vrácen zasílatelem příkazci do určité doby nebo bez zbytečného odkladu.

4.4.10. Účinnost a platnost všeobecných zasílatelských podmínek
Všeobecné zasílatelské podmínky byly schváleny valnou hromadou Svazu spedice a skladování ČR dne 15.12.1992, nový paragraf 4.4. dne 20. 04. 2005.

Jejich účinnost v této verzi je ode dne 1.7. 2005. Tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy, kterou uzavírá příkazce se zasílatelem, pokud není mezi příkazcem a zasílatelem ujednáno jinak.

Předseda Svazu
Ing. Martin Drábek

PRAVIDLA VHODNÁ PRO JAKÝKOLIV ZPŮSOB PŘEPRAVY

Incoterms 2020 / PRAVIDLA VHODNÁ PRO JAKÝKOLIV ZPŮSOB PŘEPRAVY

*V souladu s pravidly Incoterms®: Pokud strany chtějí, aby se na jejich smlouvu vztahovala pravidla Incoterms® 2020, nejbezpečnějším způsobem, jak to zajistit, je objasnit tento záměr ve smlouvě slovy: «(zvolené pravidlo Incoterms®) (pojmenovaný přístav, místo nebo bod) Incoterms® 2020»

PRAVIDLA VHODNÁ PRO NÁMOŘNÍ PŘEPRAVU

*V souladu s pravidly Incoterms®: Pokud strany chtějí, aby se na jejich smlouvu vztahovala pravidla Incoterms® 2020, nejbezpečnějším způsobem, jak to zajistit, je objasnit tento záměr ve smlouvě slovy: «(zvolené pravidlo Incoterms®) (pojmenovaný přístav, místo nebo bod) Incoterms® 2020»

Tento graf není určen k použití samostatně, ale vždy ve spojení s knihou pravidel Incoterms® 2020.

POVINNOSTI, NÁKLADY A RIZIKA DOPRAVY

ČERVENÁ BARVA představuje prodejce
ŽLUTÁ BARVA představuje kupujícího
ZELENÁ BARVA představuje oba dva případy či sdílení zodpovědnosti

V INCOTERMS® 2020 V POROVNÁNÍ S EDICÍ V ROCE 2010 JSOU DVĚ KLÍČOVÉ ZMĚNY:

 • DAT (S dodáním do určitého místa) je přejmenováno na DPU (S dodáním na místo vykládky).
 • FCA (Vyplaceně dopravci) poskytuje kupujícímu možnost dát dopravci pokyn k vystavení námořního konosamentu prodávajícímu poté, co bylo zboží naloženo na plavidlo.

DALŠÍ ZMĚNY ZAHRNUJÍ:

 • CIF (Náklady, pojištění a přeprava do) a CIP (Přeprava a pojištění zaplacené do) stanovily nová pravidla standardního pojištění, ale úroveň pojištění je nadále obchodovatelná mezi kupujícím a prodejcem.
 • Je-li to uvedeno, je rozdělení nákladů mezi kupujícího a prodejce uvedeno přesněji – v jednom článku jsou uvedeny všechny náklady, za které jsou zodpovědní prodejce a kupující.
 • FCA (Vyplaceně dopravci), DAP (S dodáním na místo určení), DPU (S dodáním na místo vykládky) a DDP (Clo placeno s dodáním) nyní berou v úvahu, že si kupující a prodejce spíše zajišťují přepravu sami než pomocí třetí strany.
 • Povinnosti související s bezpečností jsou nyní důležitější.
 • „Vysvětlivky pro uživatele“ pro každý Incoterm® nahradily Pokyny z roku 2010 a jsou navrženy tak, aby byly pro uživatele jednodušší.
 • CIP nyní vyžaduje jako výchozí pojistné krytí ICC A nebo ekvivalentní pojištění. Dříve to bylo ICC C pod Incoterms® 2010. Požadované pojištění pokrytí v rámci CIF zůstává.

Pro více informací týkající se Incoterms® 2020 navštivte, prosím logistics.dhl/incoterms-2020

DHL GF Kontejner
Kontejner BULK
Kontejner OPEN TOP
Kontejner OPEN SIDE
Kontejner INSULATED
Kontejner REEFER
Kontejner PLATFORM
Kontejner FLAT
Kontejner COLLAPSIBLE
Kontejner TANK

*Vzhledem k maximálním povoleným limitům na přepravu v příslušných zemích není vždy možné využít maximální nosnost kontejneru. Pro upřesnění nás neváhejte kontaktovat.

Námořní Gateway pro ČR:

Hamburg / Bremerhaven / Bremen

Námořní Gateway

Letecká Gateway pro ČR:

Praha / Frankfurt / Vídeň

Letecké Gateway
ATAActual time of arrivalSkutečná doba příjezdu
ATDActual time of departureSkutečná doba odjezdu
AWBAir WaybillLetecký nákladní list
b/cbulk cargohromadný náklad
B/LBill of Ladingkonosament/ lodní nákladní list
BAFBunker Adjustment Factorpalivová přirážka
C/Pcharter partysmlouva o nájmu / provozu lodi
CAFcurrency adjustment factorměnová přirážka
cbftcubic feetkubická stopa
cbmcubic metremetr krychlový
CFR/CIFcost and freight/Insurancenáklady a přepravné / pojištění do
CIPcarriage and insurance paid topřeprava a pojištění placeny do
Collicollinakládaný kus, počet kusů
CPTcarriage paid topřeprava placeno do
DAPdelivered at places dodáním na místo určení
DATdelivered at terminals dodáním do terminálu
dddelivereddodáno/ vyloděno
DDPdelivered duty paids dodáním clo placeno
DGRdangerous goods regulationsNebezpečné zboží letecká přeprava
dkdeckpaluba
dmgedamageškoda / poškození
DWCCdeadweight cargo capacityčistá nosnost lodi (max. nosnost nákladu)
DWTdeadweight all toldhrubá nosnost lodi (včetně pohonných hmot, vody, zásob)
E.C.east coastvýchodní pobřeží
ETAExpected time of arrivalpředpokládané připlutí
ETDExpected time of departurepředpokládané odplutí
EXWex worksze závodu
FAKfreight all kindjednotná sazba (pro všechny druhy zboží)
FASfree alongside shipvolně k boku lodi
FIOfree in and outvolně do a z lodi
FIOSfree in and out and free stowedvolně do a z lodi včetně uložení (štauerky)
FCAfree carriervyplaceně dopravci
FCLfull container loadnaplněný kontejner
FOBfree on boardvolně na palubu
HS codeHarmonized systems codesharmonizovaná položka sazebníku
IATAInternational Air Transport Associationmezinárodní asociace leteckých dopravců
ICCInternational Chamber of CommerceMezinárodní obchodní komora
IMDGInternational Maritime Dangerous GoodsMezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží
IncotermsInternational Commercial TermsMezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek
JCDJednotná celní deklarace
L/Aletter of authorityplná moc
L/Cletter of creditakreditiv
LCLless than container loadmenší než celokontejnerový náklad – kusovka
lpslumpsumpaušál (u dopravného)
p/upick upvyzvednutí zásilky
Ro/Ro – vesselroll on/roll of vesselloď, na kterou najíždějí kolová vozidla jako náklad
TBAto be announcedbude vyhlášeno
TEUtwenty-foot-equivalent unitoznačení dvacetistopého kontejneru – jednotky
TTtransit timedoba přepravy

Rozhodné datum pro odúčtování datum připlutí lodi do přístavu
Platné pouze pro směr Far East Westbound
Ostatní importní a exportní směry dle rejdařských tarifů + Admin. Handling Fee EUR 50/faktura
Platné pouze pro standardní kontejnery a bezpečné zboží (speciální equipment a IMDG – na vyžádání, dle rejdařských tarifů + Admin. Handling Fee EUR 50/faktura)
Platné pouze za podmínky, kdy DHL Global Forwarding zajišťuje námořní část; Není platné pro dodací podmínky CFR (v importu)
Metoda kalkulace – kalendářní dny
Není platné pro „shipper´s own“ kontejnery
Demurrage – volná lhůta začíná běžet dnem příplutí lodi do přístavu
Detention – volná lhůta začíná běžet dnem vyzvednutí plného kontejneru v přístavu; Rozhodný den pro výpočet částky je den vrácení prázdného kontejneru na depo předepsané rejdařem

Ceny jsou platné pro celní odbavení standardních zásilek zboží režimů přímý dovoz, přímý vývoz a tranzit, které nejsou předmětem spotřební daně ani jiných restriktivních obchodně politických opatření.

POPLATKY ZAHRNUJÍ

 • odbavení zásilky na kancelářích komisionáře a zajištění celního dluhu zásilky do celní hodnoty 3M CZK
 • odbavení zásilky do pěti položek
 • prohlášení o údajích o celní hodnotě
 • ukončení TDD, vystavení SCP
 • zastoupení v celním řízení
 • uvolnění zásilky na základě zjednodušeného postupu
 • zpracování sdělení o stavu vývozního celního prohlášení
 • zpracování sdělení o výši základu pro výpočet DPH
 • digitalizace dokladů a elektronická archivace

POPLATKY NEZAHRNUJÍ

Každé další tarifní číslo50 CZK
EUR.1 / A.TR / T2L / T2LF550 CZK
Návrh celního zařazení dle předloženého popisu zboží300 CZK
ZISZ (Závazná informace o sazebním zařazení)2.500 CZK
Zajistění celního dluhu za každý další započatý 1M CZK celní hodnoty zboží300 CZK
Za každé další vývozní celní prohlášení u vícekontejnerové zásilky na 1 vlaku (1:1)100 CZK
Připadné kurýrní výlohy (budou vyčíslené při objednání)vyčísleno při objednání
Podání žádosti na celní úřad2.000 CZK
Vyžádaná fyzická celní kontrola zásilky500 CZK/h

*Za případné další objednané služby, které nejsou výše výslovně uvedené, náleží komisionáři odměna ve zvlášť dohodnuté a komitentem písemně potvrzené výši.

*Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

*Platnost ceníku od 1.11.2021.

Máte dotaz? Napíšeme Vám

  Preferovaná forma kontaktu


  Rychlý výběr pobočky
  pro industriální projekty

  2. Vyberte PSČ Vaší firmy
  Praha  
  Máte dotaz? Napíšeme Vám

   Preferovaná forma kontaktu


   Máte dotaz? Napíšeme Vám

    Preferovaná forma kontaktu